Privacy

 

AVG

Per 25 mei is de wet AVG, Algemene verordening persoonsgegevens van kracht. Deze wet schrijft voor dat iedere verwerker van persoonsgegevens dit op een veilige manier doet en dat hij er alles aan doet om misbruik hiervan te voorkomen. Praktijk Glas is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en voldoet aan alle eisen die gesteld worden. In onderstaande privacy policy staat beschreven hoe Praktijk Glas hier tegenaan kijkt.

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en schrijft voor dat uw dossier 15 jaar bewaard blijft. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld Consult Acupunctuur 24104

Kinderen

De wet schrijft voor dat voor de behandeling van kinderen onder de 16 jaar beide gezaghebbende ouders hun toestemming verlenen. Ondanks dat het voor sommige ouders moeilijk is om een eventuele ex partner te laten tekenen voor een behandeling van hun kind kan de behandeling helaas niet starten voordat aan deze voorwaarde is voldaan.

Cookies
De website maakt alleen gebruik van technische cookies die ingezet worden voor het optimaliseren en analyseren van onze website en het surfgedrag op de website. Indien je geen gebruik van cookies wilt maken kun je dit uitzetten in de instellingen van je browser. Daarnaast kun je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De website maakt gebruik van een notificatie waarbij ingesteld kan worden welk level van privacy u wilt hebben. Dit kan ook achteraf aangepast worden. Voor het analyseren van het surfgedrag op de website wordt gebruik gemaakt van Google diensten. De policy van Google t.a.v. deze activiteiten kunt u hier vinden https://policies.google.com/technologies/partner-sites